ВАЖЛИВО! Перед початком будь-якого використання зазначених нижче Програм для ЕВМ уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Установка, запуск чи інший початок використання Програми означає належне укладення цієї Угоди і Вашу повну згоду з усіма його умовами. Якщо Ви не згодні беззаперечно прийняти умови цієї Угоди, Ви не маєте права використовувати Програму.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Дана Ліцензійна угода застосовується до Програми для ЕВМ: «Doctor-UA»
1. Основні терміни
1.1. Ліцензіар - Товариство з обмеженою відповідальністю «Doctor-UA».
1.2. Ліцензіат - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право на використання Програми в своєму інтересі відповідно до вимог чинного законодавства України та цієї Угоди.
1.3. Програма - Програма для ЕВМ «Doctor-UA» (як в цілому, так і її компоненти), що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Ліцензіаром до складу зазначеної програми для ЕВМ, а також будь-яка документація щодо її використання.
1.4. Використання Програми - використання функціональних можливостей і / або запуск в порядку, визначеному для користувача (технічною) документацією та цією Угодою.
1.5. Авторизований користувач - користувач, зареєстрований Ліцензіатом в Програмі і який авторизувався в ній як мінімум один раз.
1.6. Акаунт - інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї копії Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми для їх спільного відображення і використання.
1.7. Технічна підтримка - заходи, здійснювані Ліцензіаром у встановлених ним межах і обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку Ліцензіатів з питань використання Програми.
1.8. Договір - документ, на підставі якого Ліцензіар (або інша особа, що має відповідні права) надав Ліцензіату Програму для її використання на умовах цієї Угоди.
1.9. Реєстрація - дія Ліцензіата, спрямована на створення Акаунта, та здійснювана в порядку і для цілей, передбачених ліцензією відповідного типу.
1.10. Рахунок - запис в системі Ліцензіара (пара логін / пароль або спеціальний api-ключ), що зберігає дані, які дозволяють ідентифікувати та авторизувати Ліцензіата і авторизованого користувача.
1.11. Тип ліцензії - тарифний план, який обирається Ліцензіатом, згідно Прайс-листу Ліцензіара, що публікується в мережі інтернет за наступною адресою: http://doctor-ua.top
1.12. API (Application Programming Interface) - інтерфейс взаємодії системи зі сторонніми додатками шляхом використання публічних методів, опублікованих Ліцензіаром.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання (просту невиключну ліцензію) Програми в рамках її функціональних можливостей шляхом відтворення програми (підключення до Програми через мережу Інтернет), виключно для самостійного використання Ліцензіатом без права субліцензування третім особам.
2.2. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом усього терміну її правомірного використання Ліцензіатом в межах терміну дії авторського права на неї за умови належного дотримання Ліцензіатом умов цієї Угоди.
2.3. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання Програми без обмеження по території в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України, Договором та цією Угодою.

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ
3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності і об'єктом авторських прав (Програма для ЕВМ), які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.
3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею Ліцензіара. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.
3.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всім необхідним обсягом прав на Програму для надання їх Ліцензіату, включаючи документацію до Програми.
3.4. Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України.
3.5. Даною Угодою Ліцензіату не надаються ніякі права на використання товарних знаків та Знаків Обслуговування Ліцензіара та / або його партнерів.
3.6. Ліцензіат не може ні за яких умов видаляти або робити малопомітними інформацію і відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, зазначені в Програмі.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ І ОБМЕЖЕННЯ
4.1. Ліцензіату надається право Реєстрації в рамках цієї Ліцензійної угоди.
4.2. Реєстрація, здійснюється Ліцензіатом самостійно шляхом створення і зазначення свого облікового запису.
4.3 Ліцензіат має право в рамках цієї Ліцензії і відповідно до обраного типу Ліцензії розміщувати в Акаунті належні йому дані, якщо це не порушує цю Ліцензійну угоду і Законодавство України.
4.4. Ви маєте право змінювати, додавати або видаляти файли Програми тільки у випадках, передбачених законодавством України про авторське право.

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ
5.1. Ліцензіат за винятком випадків, встановлених цією Угодою, має право одноразово поступитися повністю свої права і обов'язки за цією Угодою іншому авторизованому користувачеві.
5.2. Поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється тільки за умови повного і беззастережного згоди нового Ліцензіата з усіма положеннями та умовами даної Угоди і Договору.
5.3. Ліцензіат зобов'язаний надати Ліцензіару повні дані про новий ліцензіат для перереєстрації на нього Програми відповідно до цієї Угоди.
5.4. Поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена опосередковано або через будь-яку третю особу.

6. Типи ліцензій
6.1. Ви маєте право самостійно вибирати відповідний тип ліцензії, перелік яких розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://doctor-ua.top
6.2. Ви маєте право без виплати винагороди використовувати Програму в рамках ліцензії для ознайомлення (триальній версії) в обмежений період часу, який визначається діючими на момент реєстрації умовами.
6.3. Ліцензіат має право змінити тип ліцензії протягом всього терміну її дії, при цьому термін дії одержуваної ліцензії буде збільшений на термін оплаченої, але невитраченою поточної ліцензії з урахуванням тарифної вартості нової ліцензії. 6.4. Початок терміну дії ліцензії - день створення облікового запису та / або Акаунта (день Реєстрації). 6.5. У разі закінчення терміну дії відповідної ліцензії і непридбання Ліцензіатом протягом 15 (П'ятнадцяти) календарних днів нової ліцензії з переліку, зазначеного в п. 6.1. цієї Угоди, подальше використання Програми Ліцензіатом може бути обмежена Ліцензіаром на його розсуд. 6.6. Ліцензіар має право змінювати в односторонньому порядку типи ліцензій, шляхом розміщення нового їх переліку в мережі Інтернет за адресою http://doctor-ua.top не пізніше 14 (Чотирнадцяти) днів до дати введення в дію таких змін.

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ
7.1. Реєстрація.
7.1.1. Для того щоб скористатися Програмою Ліцензіатові необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Ліцензіата буде створені унікальний Рахунок і Акаунт. Для додавання авторизованих користувачів Ліцензіатові необхідно самостійно засобами Програми створити їм облікові записи і дати доступ до Аккаунту. Кількість авторизованих користувачів в рамках одного Аккаунта визначається на основі типу ліцензії.
7.1.2. Для реєстрації Ліцензіат зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе і авторизованих користувачів з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Ліцензіат надає невірну інформацію або у Ліцензіара є підстави вважати, що надана ним інформація неповна або недостовірна, Ліцензіар має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Ліцензіата, а також заборонити використання Програми.
7.2. Логін і пароль для доступу до облікового запису Ліцензіата або Авторизованого користувача.
7.2.1. При реєстрації Ліцензіат або Авторизований користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Ліцензіата або Авторизованого користувача) і пароль для доступу до облікового запису. Ліцензіар має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).
7.2.2. Ліцензіат або Авторизований користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за всі дії / бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Програми під своєю Обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі по договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Програми під обліковим записом Ліцензіата вважаються зробленим ним самим, за винятком випадків, що мають місце після отримання Ліцензіаром від Ліцензіата спрямованого в порядку, передбаченому цією Угодою, повідомлення про несанкціоноване використання Програми під обліковим записом Ліцензіата або про будь-якому порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.
7.2.3. Ліцензіат зобов'язаний негайно повідомити Ліцензіара про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програми з використанням його облікового запису та / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Ліцензіат зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Ліцензіар не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Ліцензіатом положень цієї частини Угоди.
7.3. Видалення облікового запису. Ліцензіар має право заблокувати і видалити Облікову запис Ліцензіата, включаючи весь контент без пояснення причин, у разі порушення умов Угоди. З цього моменту відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до неї, а так само доступів до Програми з використанням цього облікового запису - неможливі.
7.4. Обмеження доступу до API. Не може бути виконано більше 1 запиту до API в секунду сумарно до всіх методів. У разі підозрілої активності через API, Ліцензіар має право заблокувати доступ до API для акаунта Ліцензіата.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
8.1. Ліцензіат та / або Авторизовані користувачі не мають права вчиняти дії, які можуть спричинити: а) порушення функціонування обладнання та мережі Ліцензіара; б) порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми; в) несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальним і мережевих ресурсів Ліцензіара; г) заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам, в тому числі шляхом розміщення інформації і посилань на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному законодавству України.
8.2. Ліцензіату не надається можливість і право модифікації Програми.
8.3. Ліцензіат самостійно забезпечує наявність обладнання, відповідно до технічних вимог для використання Програми та доступу до мережі Інтернет.
8.4. Ліцензіат гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.
8.5. Ліцензіат не має права використовувати Програму іншими способами, крім зазначених у цій Угоді, а також копіювати, продавати і перепродавати її або доступ до неї, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Ліцензіара.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
9.1. Ліцензіар здійснює Технічну підтримку Ліцензіата, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю Програми, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем в порядку і на умовах, зазначених у технічній документації до неї.
9.2. Ви маєте право звертатися в службу Технічної підтримки Ліцензіара без виплати додаткової винагороди.
9.3. Для здійснення Технічної підтримки Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

10. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
10.1. Програма надається за принципом «як є» і Ліцензіар не гарантує, що всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Ліцензіата і зможуть бути застосовні для конкретної його мети.
10.2. Ліцензіар не ініціює і не контролює розміщення Ліцензіатом будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати - чи порушує вона права та інтереси третіх осіб, що охороняються законом, міжнародні договори і чинне законодавство України.
10.3. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Ліцензіата про можливість такого збитку, або по будь-яким позовом третьої сторони
10.4. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Ліцензіар вживатиме всіх заходів для їх виправлення в максимально короткі терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, оскільки Програма тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕВМ сторонніх розробників, операційними системами та апаратними ресурсами комп'ютера Ліцензіата і працездатність і час усунення проблем у повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.
10.5. У разі вчинення Ліцензіатом дій, заборонених нормами цієї Угоди, Ліцензіар має право без пояснення причин і будь-якого повідомлення Ліцензіата вжити заходів, що виявляють і запобігають зазначені порушення.
10.6. За порушення умов цієї Угоди Ліцензіатом настає відповідальність, передбачена законодавством України.

11. УМОВА ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Ліцензіат відповідно до закону України «Про персональні дані», діє вільно, на власний розсуд і в своєму інтересі, висловлює свою згоду на: надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім'я, По батькові, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду для їх обробки Ліцензіаром.
11.2. Ліцензіар зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для захисту зазначених вище персональних даних від незаконного втручання або розкриття.
11.3. Ліцензіар здійснює такі дії щодо обробки персональних даних: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення.
11.4. Справжня згоду діє протягом усього терміну дії ліцензійної угоди та використання Ліцензіатом Програми. Ліцензіат розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання даної згоди він позбавляється можливості використовувати частину або всі сервіси Програми.
11.5. Ліцензіат може відкликати згоду на обробку персональних даних, звернувшись в технічну підтримку Ліцензіара через чат в акаунті Doctor-UA, або за адресою info@doctort-ua.top, або зателефонувавши за телефоном +38 099 260-17-78.
11.6. Ліцензіат погоджується на отримання за допомогою електронної пошти, адреса якої він вказує при реєстрації, рекламно-інформаційних повідомлень, що стосуються продукції і послуг Ліцензіара і його партнерів.

12. ДІЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ
12.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.
12.2. Ліцензіар має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою http://doctor-ua.top 12.3. Ліцензіар має право в разі порушення Ліцензіатом умов цієї Угоди щодо використання Програми, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду.
12.4. При розірванні цієї Угоди будь-якою стороною і по будь-яких підстав Ліцензіат і Авторизовані користувачі зобов'язані припинити використання Програми повністю.
12.5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.

13. Додаткові положення
13.1 Ліцензіату забороняється використання Програми для здійснення масових розсилок електронних повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не погоджених (не запитаних) одержувачем інформації по електронній пошті або в групи телеконференцій ( "спам"). Не розглядається як "спам" розсилка інформація з відома одержувача, при можливості відмови від підписки.
13.2. Використання Програми має здійснюватися Ліцензіатом тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням законодавства України, Європейського союзу і США.
13.3. За зміст Акаунта (копії Програми), створюваних і підтримуваних Ліцензіатом даних, несе відповідальність безпосередньо сам Ліцензіат. Ліцензіар не провадить попереднього контролю за змістом розміщуваної та / або розповсюджуваної Ліцензіатом інформації, проте коли розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству, Ліцензіар має право заблокувати або видалити відповідний Аккаунт і дані без попередження.
13.4. Ліцензіар не надає Ліцензіату послуги зв'язку, не організує для нього можливість доступу до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі до мережі Інтернет, і не здійснює діяльність з прийому, обробці, зберіганню, передачі, доставки повідомлень електрозв'язку.

14. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА
Звернення з питань умов цієї Угоди та Технічної підтримки приймаються за адресою електронної пошти info@doctor-ua.top
Виконавець
Акціонерне товариство «Doctor-UA»
1